Klimaatcoalitie Groningen

Locatie: Vismarkt

Aanvang 14:00

Laatste update:
Kijk je vanuit huis mee? Er komt ook een lokale livestream beschikbaar op onze Facebook pagina met ons lokale programma. Zie https://www.facebook.com/KlimaatalarmGroningen voor meer informatie. Daarnaast is er natuurlijk het landelijke online programma Klimaatalarm Live, waarvoor je je op klimaatalarm2021.nl kan aanmelden.

Kom je naar de Vismarkt, vergeet dan niet: je mondkapje, iets om geluid mee te maken, een mooi protestbord en een paraplu of regenpak. We krijgen waarschijnlijk wat lichte regen.
Verder vragen we jullie op tijd naar de Vismarkt te komen, zodat onze vrijwilligers jullie een plek toe kunnen wijzen op 1.5 m afstand van elkaar. 

De Groninger Klimaatcoalitie nodigt je uit om op zondag 14 maart van 14.00 tot 15.30 samen met ons op de Vismarkt in Groningen op te staan voor het klimaat. Kort voor de verkiezingen willen we in ruim 40 plaatsen onze stem laten horen voor eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid: 1.5 uur lang zullen we op 1.5 meter zichtbaar en hoorbaar aanwezig zijn. Lees hieronder meer over waar wij als Groninger Klimaatcoalitie voor staan. We hebben voor 14 maart een divers programma met muziek en sprekers voor jullie. We krijgen onder andere een speech van de Groene Burgemeester van Groningen, een spoken word bijdrage van Cissy Joan en liedjes van Janne Meermin. Ook als je niet naar de locatie kan of wil komen, kun je deelnemen aan het online programma en kun je meedoen met het Klimaatalarm: om 15.00 maken we samen – waar je ook bent – zo veel mogelijk geluid (met toeters, bellen, pannen, of wat je maar voor handen hebt)!

In de week voorafgaand aan het Klimaatalarm organiseren wij ook meerdere veelal online evenementen in onze ‘action week’. Er komen online praatjes en lezingen van onder andere University Rebellion, GFN, ISG, Klaus Hubacek en Huilin Chin. Volg ons op onze social media accounts voor de laatste updates over onze evenementen.

Volg ons op voor meer updates over het Klimaatalarm en onze ‘action week’ via Facebook @KlimaatalarmGroningen (evenementpagina: https://www.facebook.com/events/715554285813255), Instagram @klimaatalarmgroningen of Twitter @GroKlimaatalarm.
Je kunt ons ook steunen via onze crowdfundingsactie op https://www.geef.nl/nl/actie/klimaatalarm2021-groningen/donateurs

 

Waarom een Klimaatalarm?
De ecologische crisis is één van de grootste bedreigingen waarmee de mensheid ooit is geconfronteerd. Als de normale gang van zaken doorgaat, zullen we toenemende hittegolven, droogtes en watertekorten zien – zoals de laatste tijd hier in Nederland al het geval is. We zullen een toekomst tegemoet gaan van verhevigde conflicten over natuurlijke hulpbronnen, gedwongen migratie van miljoenen mensen, en extreme weersomstandigheden. En naarmate ecosystemen geleidelijk verzwakken en afbreken, zullen dierziekten zoals Covid-19 steeds vaker overslaan naar menselijke populaties. Het voorkomen van klimaatverandering betekent dus ook het voorkomen van toekomstige pandemieën.

 

Laten we bovendien niet vergeten dat hier in Groningen velen nog steeds de destructieve gevolgen ervaren van de gaswinning door bedrijven als Shell en ExxonMobil, evenals de giftige vervuiling van kolen- en biomassa-gestookte energiecentrales en afvalverbrandingscentrales. Daarom hebben we als inwoners van Nederland zowel het belang als de verantwoordelijkheid om solidair te zijn met allen die door de ecologische crises worden getroffen. Crises die worden aangewakkerd door het winstbejag van een zakelijke en politieke elite, evenals een bredere systemische drang naar groei. Om dit alles te voorkomen kunnen we niet wachten tot de coronacrisis voorbij is. We moeten nu handelen.

 

Handel nu
Kiest Nederland hiervoor? De aanstaande verkiezingen op 17 maart spelen een doorslaggevende rol in de koers die we de komende jaren zullen varen; een cruciale periode waarin we nog steeds kunnen voorkomen dat we belangrijke kantelpunten in de ecologie van onze aarde passeren, punten waarna geen terugkeer mogelijk is en die verdere destabiliserende processen in gang zetten. Daarom organiseren wij – en vele coalities in heel Nederland – op 14 maart 2021 een decentraal Klimaatalarm. Deze zal overal lokaal worden gehouden om de lokale klimaatbeweging te helpen uitbreiden alsmede vanwege het risico op verspreiding van Covid-19. In Groningen streven we daarnaast naar een activiteitenweek in de aanloop naar 14 maart, met een divers programma van workshops, discussies, tentoonstellingen en informatieve evenementen. Gedurende de weken voorafgaand aan het Klimaatalarm zullen we de richtlijnen van het RIVM en de overheid op de voet volgen en waar nodig onze plannen aanpassen om zodoende een corona-veilige demonstratie neer te zetten. Alleen samen kunnen we van een effectief en rechtvaardig klimaatbeleid een prioriteit maken tijdens deze verkiezingen! We willen jullie organisatie daarom uitnodigen om deze campagne te steunen, mee te doen, en inspraak te hebben in jullie en onze toekomst.

 

Wie we zijn?
Wij zijn een coalitie van activistische groeperingen en NGO’s die verenigd zijn door onze gedeelde overtuiging van de dringende noodzaak van effectief klimaatbeleid. Onze regering heeft de verantwoordelijkheid om burgers te beschermen tegen ecologische crises en de gevolgen daarvan. Dit betekent onder meer: ​​

 

  1. Massale overheidsinvesteringen in hernieuwbare energie en duurzame infrastructuur die de uitstoot drastisch zullen verlagen, veel nieuwe groene banen zullen creëren en de ongelijkheid zullen verminderen;
  2. Democratisering van particuliere industrieën en bedrijven die onze ecologie beschadigen, zodat arbeiders en lokale gemeenschappen meer zeggenschap hebben over hun eigen leven en de bescherming van hun omgeving;
  3. Implementatie van een oprecht beleid waarbij ‘de vervuiler betaalt’ voor de overgang naar een sociaal en ecologisch rechtvaardige economie, waarbij de inkomsten worden herverdeeld naar de consument.
  4. Dat de overheid samenwerkt met de wereldgemeenschap om praktijken te verbieden die onnodig ons milieu schaden en fundamentele mensenrechten schenden.

 

Middels al deze maatregelen eisen we een einde aan alle intersecties van onderdrukking en uitbuiting. We staan ​​voor een rechtvaardige transitie die iedereen in de samenleving beschermt terwijl we overstappen van fossiele brandstoffen naar een gezondere toekomst voor mens en natuur. Onze regering moet prioriteit geven aan de behoeften van werknemers, lokale gemeenschappen en minderheidsgroepen i.p.v. het winstbejag van bedrijven bij het creëren van beleid voor een groener en gelijkwaardiger Nederland. Laten we samen staan ​​voor een leefbare toekomst.

 

Betrokken en ondersteunende groepen
Bond Precaire Woonvormen / Code Rood Groningen / Decolonize Groningen / Democratische Academie Groningen / Extinction Rebellion Groningen / Fossielvrij Groningen / Fridays for Future Groningen / FNV Groningen / Groninger Feminist Network / Grootouders voor het Klimaat Groningen / Internationale Socialisten Groningen / KOZP Groningen / Milieudefensie/Operatie Klimaat Groningen / Voor14 Groningen / University Rebellion RUG

 

Contact
groningerklimaatcoalitie@riseup.net

English version:

 

Final update:
Are you sounding the Klimaatalarm from home? There will also be a local livestream of our programme in Groningen on our Facebook page. Here you can find more information: https://www.facebook.com/KlimaatalarmGroningen. Of course, you can also join the national online programme, Klimaatalarm Live, for which you can sign up on klimaatalarm2021.nl.

If you are joining us on the Vismarkt, please don’t forget to bring: your mask, something to make noise with, a protest sign and rain gear or an umbrella. We are expecting some light rain. In addition, we ask you to arrive on time on the Vismarkt, so that our volunteers can assign you a spot at 1.5 m distance of each other. 

 

The Groninger Climate Coalition invites you to stand with us on Sunday the 14th of March from 14.00 to 15.30 at the Vismarkt in Groningen. Together with more than 40 other places in the Netherlands we will make our voice be heard for the climate and for green policies in the run-up to the general election. Below you can read more about what the Groninger Climate Coalition stands for. Due to Covid-19, we can’t march through the city but instead we will gather in place with 1.5 meters distance, and we promise this will be anything but boring! For 1.5 hours you will be able to enjoy a diverse set of speakers and musicians. Amongst others, we will hear from the Green Mayor of Groningen, spoken word artist Cissy Joan and singer Janne Meermin, who will bring here ukulele. There will be a complementary online programme as well as a joint action at 15.00: we’ll all raise the Climate Alarm from wherever we are (with pots, pans, bells, or whatever else you have at your disposal)!

In the week leading up to the climate alarm, we’re organizing multiple mostly online events in our Action Week. There will be online talks and lectures from, amongst others, University Rebellion, GFN, ISG, Klaus Hubacek and Huilin Chin. Follow us on social media for the latest updates on our events.

Receive the latest updates on the climate alarm and the events in our Action Week via Facebook @KlimaatalarmGroningen (eventpage: https://www.facebook.com/events/715554285813255), Instagram @klimaatalarmgroningen or Twitter @GroKlimaatalarm.
You can also support us using our crowdfundingpage at https://www.geef.nl/nl/actie/klimaatalarm2021-groningen/donateurs

 

Why a climate alarm?

The ecological crisis is one of the biggest threats that humanity has ever faced. If business as usual continues, we will see increasing heatwaves, droughts, and water shortages – as has been the case lately here in the Netherlands. But more than this, we will face increasingly devastating ecological and social catastrophes, which will endanger and ultimately eradicate much of human life. We will face a future of intensified conflicts over natural resources, forcedmigration of millions of people, and extreme weather events. And as ecosystems progressively weaken and collapse, animal diseases such as Covid-19 are increasingly likely to spillover into human populations. So preventing climate change also means preventing future pandemics.

 

And let us not forget, here in Groningen many continue to bear the devastating consequences of gas-extraction from corporations like Shell and ExxonMobil, as well as the toxic pollution from coal and biomass-fired power-plants and waste incineration centres. That is why, as people who live in Groningen, we have both an interest and a responsibility to stand in solidarity with all affected by the ecological crises. Crises fuelled by the profiteering of a corporate and political elite as well as a broader systemic drive towards growth. To prevent all this, we cannot wait for the corona crisis to be over. We must act now.

 

Act now 

Do we choose to do so? The upcoming elections on the 17th of March play a decisive role in what course we choose for the next few years; a crucial period in which we can still avoid passing major tipping points in our Earth’s ecology, points of no return that trigger further destabilizing processes. That is why we and many coalitions across the Netherlands are organising decentralized demonstrations on March 14, 2021. The demonstrations will be held locally to help expand the local climate movement, but also to minimise the risks of Covid-19 spreading throughout the country. Here in Groningen, we aim to have a prior activities week with a diverse program of workshops, discussions, exhibitions, and information events. Importantly, we will be monitoring government guidelines in the weeks leading up to the demonstration to ensure we take the necessary steps for a Covid-safe action.

 

Only together can we make effective and just climate policies a priority of this election! We want to invite you and your organisation to support this campaign, to get involved, and to have a say in your and our future.

 

Who we are?
We are a coalition of activist groups and NGOs united by our shared belief in the urgent need for effective climate policies. Our government has a responsibility to protect citizens from ecological crises and their consequences. Amongst other demands, this means:

 

  1. Mass public investment in renewable energy and sustainable infrastructure, which will drastically lower emissions, create lots of new green-jobs, and reduce inequality;
  2. Democratisation of private industries and companies damaging our ecology, so that workers and local communities have more power over their own lives and to protect their environments;
  3. Implementation of a genuine polluter-pays policy as we transition towards a socially and environmentally just economy, whereby the revenues are redistributed to the consumer.
  4. That the government works with the global community to prohibit practices that unnecessarily damage our ecology and violate fundamental human rights.

 

Through all of these measures we demand an end to all intersections of oppression and exploitation. We stand for a just transition that protects all members of society as we move away from fossil fuels and towards a healthier future for humans and nature. Our government must prioritize the needs of workers, local communities and minority groups – not just corporate profiteering – as they create policy for a greener Netherlands. Let’s stand together for a liveable future.

 

Involved and supportive groups
Bond Precaire Woonvormen / Code Rood Groningen / Decolonize Groningen / Democratische Academie Groningen / Extinction Rebellion Groningen / Fossielvrij Groningen / Fridays for Future Groningen / FNV Groningen / Groninger Feminist Network / Grootouders voor het Klimaat Groningen / Internationale Socialisten Groningen / KOZP Groningen / Milieudefensie/Operatie Klimaat Groningen / Voor14 Groningen / University Rebellion RUG

 

Contact
groningerklimaatcoalitie@riseup.net